Conveyor: Scraper conveyor SCF

Model: SCF-ZV-600-11.5

Transport 3.2t of pressing scraps to the scrap box.
We use the SCF type of scraper conveyor which can bend vertically and horizontally.
View of conveyor installation
 
Ý kiến của bạn
>Liên hệ Liên hệ
Đóng
 
 
Đóng